VOLBY do PS Parlamentu ČR 2013

Volby_Zlončice.jpg
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22. 00 hodin
v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb pro občany Zlončic a místní části Dolánky je volební místnost na OÚ Zlončice, Zlončice 40
Poslední dobou se z voleb stává téměř každoroční událost. Není to tak dlouho, co jsme šli volit v rámci voleb do krajských zastupitelstev, následně přímá volba prezidenta a už tu máme další, tentokrát předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Uskuteční se v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb pro občany Zlončic a místní části Dolánky je volební místnost na OÚ Zlončice, Zlončice 40. Věřím, že někteří považují za zbytečné jít volit a nevěří tomu, že se něco změní. Tak to ale není. Právě volby jsou v rámci demokracie jedinečnou možností, jak změnit dění v našem státě na nadcházející čtyři roky. Pokud se více lidí vzdá své možnosti hlasovat a chtěli by přitom změnu, tak ji tímto způsobem určitě nedocílí. Ani řeči v hospodě a kdekoliv jinde nic nezmění. Jediný smysl má jít k volbám a dát svůj hlas právě tomu, kdo splňuje Vaše představy o budoucím vývoji našeho státu. Pokud i to je pro Vás málo, pak Vám nikdo neupírá možnost kandidovat v rámci voleb a mít tak možnost zkusit prosadit změny osobně. Na to je však v případě voleb do Poslanecké sněmovny pozdě, neboť kandidátky jsou již uzavřené. Nenechte proto propadnout Váš
hlas a jděte k volbám a dejte svůj hlas kterémukoliv hnutí nebo straně dle svého nejlepšího svědomí.

Voličský průkaz - jak postupovat, pokud nebudete v období voleb v místě svého trvalého bydliště
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 25. a 2 6. října 2013 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny jsou uvedeny v § 6a zákona o volbách do Parlamentu.
Jak lze již dnes požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu?
Osobně
V tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť volební orgán, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede. O vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 23. října 2013 do 16.00 hodin.
Podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 18. října 2013, příslušnému obecnímu úřadu.
Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání může být učiněno ve třech formách:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.
b) v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče.
c) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října 2013, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předaný a následně je možné přistoupit k hlasování.
Na základě ustanovení § 6a odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu opravňuje voličský průkaz voliče k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku poté, co jej okrsková volební komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 zákona o volbách do Parlamentu, při samotném aktu hlasování, volič, který hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem; zároveň odevzdá okrskové volební komisi voličský průkaz; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů (§ 19 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu). Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků (pokud volič hlasuje v jiném volebním kraji nebo nemá hlasovací lístky v rámci „svého" volebního kraje k dispozici) a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Hlasovací lístky budou doručovány do vašich poštovních schránek v případně těchto předčasných voleb nejpozději jeden den před konáním voleb. Pokud hlasovací lístky nedostane nebo je nějakým způsobem znehodnotíte, pak si budete moci vyzvednout úplnou sadu hlasovacích lístků přímo ve volební místnosti V našem volebním obvodu, kterým je Středočeský kraj, kandiduje 20 politických stran, politických hnutí a jejich koalic.

Průběžné výsledky voleb můžete sledovat na stránkách www.volby.cz.

volby.jpg
Kompletní volební kandidátky pro volby do Poslanecké sněmovny 2013 pro Středočeský kraj.
1/ Česká strana sociálně demokratická
1.  Jan Hamáček, vedoucí zahraničního oddělení | 2.  Milan Urban, hutní inženýr | 3.  Miloš Petera, starosta Nymburka | 4.  Richard Dolejš, místostarosta Zdic | 5.  Václav Zemek, vedoucí oddělení Krajského úřadu | 6.  Zdeněk Syblík, náměstek primátora Kladna | 7.  Jiří Havlíček, místostarosta Čáslavi | 8.  Jaroslav Vandas, ekonom | 9.  Pavel Končel, starosta Tišic | 10. Petr Petržílek, advokát, místostarosta Úval | 11. Kateřina Mandovcová, právník | 12. Stanislav Huml, dopravní expert | 13. Lukáš Seidl, zubní laborant | 14. Petr Sunkovský, ředitel příspěvkové organizace | 15. Pavel Schenk, vedoucí servisu | 16. Jan Vosecký, IT manažer | 17. Roman Kolář, vedoucí odboru České pošty | 18. Antonín Seidel, student FF UK | 19. Milan Lomoz, manažer | 20. Pavel Pikrt, starosta Příbrami | 21. Miroslava Měchurová, ředitelka speciálně pedagogického centra | 22. Karel Hron, fleet specialista | 23. Zuzana Moravčíková, zemědělský inženýr | 24. Václava Brabcová, zaměstnanec státní správy | 25. Milan Procházka, koordinátor exportu vozů | 26. Taťána Čížková, ředitelka příspěvkové organizace | 27. Irena Králová, ředitelka ZŠ | 28. Jaromír Novák, ředitel Domova seniorů | 29. Radek Poláček, gynekolog - porodník | 30. Bohumil Taraba, cestmistr | 31. Aleš Kobliha, technik | 32. Vladimír Chlasták, technik | 33. Lenka Šmídová, vedoucí sociálního odboru Krajského úřadu | 34. Šárka Alexa, ředitelka regionálního muzea

2/ Strana svobodných občanů
1.  Karel Zvára, ekonom a analytik IT z Týnce n. Sázavou | 2.  Milan Vodička, ekonom a soudní znalec | 3.  Andrea Holopová, studentka VŠ | 4.  Philip Prentis, IT specialista | 5.  Karel Beneš, lékař | 6.  Tomáš Pavlis, IT specialista | 7.  František Kubelka, ekonom, místostarosta Radějovic | 8.  Petr Hartl, lékař | 9.  Jan Matyásko, energetický analytik | 10. Jana Urzová, vysokoškolská a středoškolská učitelka | 11. Petr Zavadil, živnostník, obecní zastupitel | 12. Karel Havelka, daňový poradce | 13. Jiří Heincl, manažer | 14. Jaroslav Skořepa, živnostník | 15. Josef Znášik, živnostník, zakázkové zámečnictví | 16. Ivana Burešová Marková, živnostnice | 17. Pavel Růžička, soudní zapisovatel | 18. Karel Vlk, datový analytik | 19. Aleš Vykydal, provozní ředitel | 20. Václav Kareš, IT specialista | 21. Filip Marvan, redaktor on-line magazínu | 22. Petr Krešňák, technický ředitel | 23. František Kettner, OSVČ, živnostník, vinař | 24. Michal Verner, IT konzultant | 25. Pavel Pospíšil, konstruktér | 26. Richard Kába, analytik aplikační podpory | 27. Vlastimil Švarc, OSVČ | 28. Michal Hruška, OSVČ | 29. Jan Rathouský, systémový administrátor | 30. Petr Havelka, grafik | 31. Daniel Šíma, student | 32. Oldřich Duchoň, elektromontér, strojvedoucí | 33. Karel Hütter, specialista IT | 34. Tomáš Urbánek, projektant podzemních staveb

3/ Česká pirátská strana
1.  Dominika Poživilová Michailidu, výtvarnice | 2.  Martin Shánil, aktivista iniciativy pro nepodmíněný základní příjem | 3.  Václav Málek, programátor | 4.  Daniel Prim, web developer | 5.  Jiří Janečka, právník | 6.  Jakub Ferus, ICT konzultant | 7.  Milan Moravec, inspektor SOD | 8.  Dominik Benda, zaměstnanec České pošty | 9.  Lenka Kozlová, vychovatelka | 10. Lucie Sejkorová, rodičovská dovolená | 11. Petr Malínský, barman, majitel baru | 12. Petr Čáp, student medicíny | 13. Petra Němečková, dělník ve výrobě transfuzních technologií | 14. Tomáš Murňák, softwarový operátor | 15. Vladimír Hamral, zdravotník | 16. Tomáš Dvořák, živnostník | 17. Petr Koláček, vedoucí ve velkoobchodě | 18. Petr Pohůnek, živnostník | 19. Pavel Opatřil, zaměstnanec cestovní agentury | 20. Vojtěch Vopařil, student | 21. Jana Syrovátková, finanční konzultant, lektor | 22. Milan Müller, řidič

4/ TOP 09
1.  Miroslav Kalousek, politik | 2.  Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09 | 3.  Věra Kovářová, překladatelka, ředitelka obecně prospěšné spol. | 4.  Nina Nováková, místostarostka Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, středoškolský pedagog | 5.  Jan Smutný, ředitel základní školy | 6.  Petr Holeček, starosta Kralup nad Vltavou, učitel, skautský vedoucí | 7.  Jan Pospíšil, místostarosta Kolína | 8.  Patrik Brodan, místostarosta Berouna | 9.  Lenka Mrzílková, starostka Neratovic, středoškolský pedagog | 10. Petr Digrin, starosta Mníšku pod Brdy, člen správní rady Magdaléna, o.p.s. | 11. Zdeněk Nováček, lékař záchranné služby, chirurg | 12. Milan Schweigstill, zastupitel Mělníka, zástupce ředitele gymnázia | 13. Rudolf Semanský, starosta Mukařova, místopředseda Mukařov-sko, o.s. | 14. Marcela Říhová, místostarostka Milovic | 15. Petr Vácha, psychoterapeut | 16. Petr Štěpánek, starosta Petrovic, místopředseda SO Sedlčansko | 17. Petr Soudek, zastupitel Kladna, výzkumný pracovník | 18. Stanislav Dvořák, ředitel Kulturního a informačního centra | 19. Věslav Michalik, starosta Dolních Břežan, fyzik | 20. Jan Švácha, místostarosta Rakovníka | 21. Jan Jakob, starosta Roztok | 22. Dita Výborová, starostka Odoleny Vody | 23. Radek Vystyd, zastupitel Dobříše, ředitel společnosti | 24. Pavel Nechanický, radní Mladé Boleslavi, lékař | 25. Jan Korol, IT manažer | 26. Jiří Jelínek, starosta Načeradce, předseda kontrolního výboru MAS Blaník | 27. Pavla Hlavsová, manažer, lektor mimoškolní výchovy | 28. Jaroslav Suk, ředitel letecké přehlídky CIAF | 29. Vojtěch Krauz, starosta Mečeříže, agronom, předseda MAS Mladoboleslavský venkov, o.p.s. | 30. Jan Martínek, zastupitel Říčan, ředitel společnosti | 31. Marek Velechovský, pedagog | 32. Vladimír Vytiska, starosta Únětic, muzikant | 33. Martin Doupovec, daňový poradce | 34. Iveta Koulová, zastupitelka Unhoště, stavební inženýrka

5/ HLAVU VZHŮRU - volební blok
1.  Jana Bobošíková, manažerka | 2.  Petr Jančura, podnikatel | 3.  Olga Zubová, podnikatelka | 4.  Luděk Kvapil, starosta Kmetiněvsi | 5.  Marek Kukrle, radní Prahy 5 | 6.  Aleš Temr, vedoucí odboru investic | 7.  Eduard Patera, automobilový závodník | 8.  Pavel Havránek, IT konzultant, zastupitel Ptic | 9.  Ivo Švajner, speciální pedagog | 10. Václav Chudoba, podnikatel | 11. Ivana Duková, středoškolská učitelka | 12. Eva Morávková, podnikatelka | 13. Petr Jůza, podnikatel | 14. Alexandr Mezei, servisní technik kolejových vozidel | 15. Miroslav Svoboda, živnostník | 16. Ronald Hilmar, fotograf | 17. Peter Ďatko, podnikatel, hudebník | 18. Ladislav Čepelák, projektant | 19. Petr Smetana, řidič | 20. Petr Valeš, interní auditor | 21. Monika Smočková, učitelka | 22. Jaroslav Půbal, řidič | 23. Terezie Dvořáková, opatrovnice | 24. Blanka Řenčová, strážnice Městské policie hl. města Prahy | 25. Martina Přenosilová, podnikatelka | 26. František Červenka, publicista | 27. Stanislav Beneš, obchodník | 28. Lenka Šišková, manažerka | 29. Petr Nagy, podnikatel | 30. Barbora Veselá, zdravotnice | 31. Pavel Veverka, vedoucí prodejny | 32. Ondřej Bacovský, ředitel domu s pečovatelskou službou | 33. Denisa Kolaříková Haklová, v domácnosti | 34. Vít Caran, obchodník

6/ Občanská demokratická strana
1.  Petr Bendl, strojní inženýr | 2.  Adolf Beznoska, náměstek primátora Mladé Boleslavi, pedagog | 3.  Miroslav Bernášek, náměstek primátora Kladna | 4.  Tomáš Hrodek, místostarosta Neratovic | 5.  Pavel Bohatec, zaměstnanec MZE | 6.  Jan Skopeček, ekonom, vysokoškolský pedagog, předseda Kontrolního výboru Středočeského kraje | 7.  Martin Kupka, starosta Líbeznice | 8.  Michael Pánek, starosta Dobřichovic, spolumajitel ROCK CAFÉ | 9.  Zdeněk Nejdl, starosta Rakovníka | 10. Cecilie Pajkrtová, starostka Sadské | 11. Václav Calta, ředitel teplárenské společnosti | 12. Martin Smetana, soukromý podnikatel | 13. Dana Eklová, podnikatelka, zahradní architektka, místopředsedkyně Rady České televize | 14. Eva Štíbrová, oční lékařka | 15. Petr Mach, poradce ministra obrany | 16. Jiří Havelka, starosta Lysé nad Labem | 17. Jaroslav Král, starosta Benátek nad Jizerou | 18. Andrea Brožková, místostarostka Uhlířských Janovic | 19. Petr Fára, ředitel realitní kanceláře | 20. Tomáš Havlíček, ředitel sekce investiční | 21. Libor Lesák, místostarosta Kralup nad Vltavou | 22. Václav Haifler, SŽDC, náměstek přednosty provozního obvodu | 23. Tomáš Vaněk, vědecký pracovník | 24. Petr Paták, pedagog | 25. Pavel Pavlík, ředitel společnosti | 26. Kateřina Blažková, právnička | 27. Karel Šebek, místostarosta Neveklova | 28. Ladislav Kutík, trenér basketbalu v důchodu | 29. Josef Vynikal, místostarosta Dolního Bousova | 30. Petr Lang, radní Dolních Břežan, elektroinženýr | 31. Luděk Palek, plánovací a rozpočtový analytik | 32. Kateřina Zusková, starostka Nižboru | 33. Jaromír Šimonek, starosta Lobče, podnikatel | 34. Jiří Vrana, oblastní manažer

7/ Romská demokratická strana
1.  Emil Horvát, podnikatel | 2.  Dezidér Balog, recepční

9/ politické hnutí Změna
1.  Tomáš Tožička, vedoucí rozvojových projektů a osvěty | 2.  Daniela Göttelová, místostarostka Černošic, předsedkyně o.s. Spolu | 3.  Jiří Bartoš, učitel, starosta Koněprus, předseda o.s. S.O.W.A | 4.  Barbora Seifertová, grantový manažer | 5.  Jan Tamáš, IT konzultant, předseda Humanistické strany, odborný lektor | 6.  Helena Pejšová, důchodkyně, organizátorka akcí zaměřených na zdravý životní styl, spolupracovník Klíčového hnutí | 7.  Jan Kořista, překladatel - tlumočník, zastupitel Lysé nad Labem | 8.  Táňa Bednářová, koordinátorka projektů zahraniční rozvojové spolupráce, členka hnutí Svět bez válek a násilí | 9.  Roman Klein , architekt, podnikatel, člen rady Purkrabka o.s. | 10. Daniela Cachová, učitelka, lektorka, členka Humanistické organizace pro lidský rozvoj, členka o.s. Komunita pro lidi a rozvoj | 11. Jiří Janovský, ředitel mateřské školy | 12. Lucie Tamášová, vedoucí E-shopu s Montessori pomůckami | 13. Karel Čihák, učitel, hudebník, zastupitel města Dobříš | 14. Hana Konopová, OSVČ, spolupracovník Klíčového hnutí | 15. Miloš Kavalír, organizátor společenských akcí | 16. Jana Klápová, podnikatelka | 17. Mojmír Koščo, farmář | 18. Markéta Bidlová, překladatelka | 19. Martin Konopm, student, spolupracovník Klíčového hnutí | 20. Iva Barešová, podnikatelka, spolupracovník Klíčového hnutí | 21. Daniel Kyselka, student | 22. Ivana Smítková, OSVČ | 23. Růžena Kohoutková, studentka | 24. Miloslava Chalupová , administrativní pracovnice | 25. Šárka Nová, výživová poradkyně | 26. Jitka Bartošová, učitelka - speciální pedagog, spolupracovník Klíčového hnutí | 27. Blanka Tauberová, vedoucí knihovny, spolupracovník Klíčového hnutí | 28. Martina Berdychová, předsedkyně Asociace NNO v ČR | 29. Anita Bayerlová, absolventka | 30. Jaroslava Bednářová , projektant vodohospodářských staveb | 31. Petra Duhajská, nezávislá kosmetická poradkyně | 32. Iva Chaloupková, důchodkyně | 33. Jitka Mašková, ředitelka banky, spolupracovník Klíčového hnutí | 34. Marcela Mikešová, studentka

10/ Strana soukromníků České republiky
1.  Rudolf Baránek, místopředseda SsČR  | 2.  Jan Staněk, OSVČ, majitel hotelu | 3.  Michal Kopecký, majitel televizní a reklamní společnosti | 4.  Eva Ježek, sázavská mlynářka a hospodská | 5.  Jaroslav Chochole, předseda Společenství pekařů a mlynářů ČR | 6.  Michal Kraus, OSVČ, mistr ČR v házené | 7.  Jaroslav Šperl, živnostník | 8.  Josef Knap, OSVČ, inženýrská činnost | 9.  Tomáš Müller, manager letového provozu | 10. Josef Krejča, OSVČ, plochodrážní závodník | 11. Kristina Valterová, student, posázavský patriot | 12. Michal Naimann, bankéř, mistr ČR v házené | 13. Václav Suchý, OSVČ, služby | 14. Karel Janeček, vývojář IT | 15. Eva Holečková, tajemnice Společenství autodopravců Č a M | 16. Kamil Ondroušek, manager Společenství autodopravců Č a M | 17. Michal Kopřiva, OSVČ, inženýrská činnost | 18. František Fišer, majitel autoškoly | 19. Jan Valášek, vedoucí směny v tiskárně | 20. Jiří Hemer, OSVČ, soukromý detektiv | 21. Tomáš Bureš , dopravní pilot | 22. Martin Sedláček, státní úředník | 23. Miroslav Dřevíkovský, státní úředník | 24. Radek Kincl, majitel pneuservisu | 25. Šárka Havelková, OSVČ, pedikúra | 26. Václav Valečka, předseda Asociace nezávislých expertů | 27. Hana Rezlerová, OSVČ, služby | 28. Petr Cihelka, manager nákladní dopravy SAČM | 29. Vladimír Valdecký, soudní znalec v oboru kybernetika | 30. Martin Fišer, majitel autoškoly | 31. Renata Sedláčková, kuchařka | 32. Petr Makrlík, zámečník | 33. Karel Plocek, OSVČ, hudba, průvodce | 34. Roman Dydňanský, elektromechanik

11/ KDU-ČSL
1.  Ivan Gabal, sociolog, ředitel a jednatel výzkumné a analytické společnosti GAC | 2.  Miroslav Rovenský, pedagog, stálý člen Akademie für alte Musik Berlín, hornista, držitel mnoha mezinárodních ocenění, zastupitel města Mnichovice | 3.  Karel Kroupa, místostarosta Vlašimi od roku 2002 | 4.  Josef Vacek, odborný asistent, bývalý starosta města Příbrami | 5.  Václav Navrátil, lékař, přednosta oddělení dětské chirurgie v Kolíně | 6.  Alexandra Alvarová, novinářka, fotografka, blogerka, autorka televizních scénářů a odborných textů v oblasti IT | 7.  Jan Vojtěch Binder, IT expert, specialista na IT audit | 8.  Daniel Průša, pojišťovací makléř, podnikatel, odborný poradce při vývoji software pro pojišťovací zprostředkovatele, lektor počítačové gramotnosti | 9.  Vladimír Dupal, hlavní účetní, ekonom | 10. Josef Janeček, lékař, stomatolog | 11. Alena Šeligová, starostka obce Konětopy | 12. František Klabík, stavební technik, podnikatel | 13. Vlasta Roubíková, místostarostka obce Petrovice | 14. Jaroslav Polák, vedoucí vědecký pracovník | 15. Karel Koubský, technický poradce | 16. Martin Klementm, terapeut v terapeutické komunitě zaměřené pro osoby s diagnózou porucha osobnosti, a terapeut v soukromé praxi | 17. Hana Machálková, finanční referentka | 18. Marie Hošková, ředitelka DPS Žebrák | 19. Miroslav Novák, podnikatel, truhlář | 20. Marie Vacková, porodní asistentka | 21. René Piták, soudní znalec | 22. Marek Drechsler, vedoucí pilařského provozu | 23. Karel Sova, jednatel firmy zajišťující komunální služby pro město Kolín | 24. Silvia Rovenská, pedagog | 25. Pavla Vondrášková, referentka ve státní správě | 26. Bedřich Pěkný, právník odboru kultury Krajského úřadu SK | 27. Jan Růžička, vedoucí střediska výživy a ochrany rostlin | 28. Jiří Jindra, informatik | 29. Antonín Brzoň, obchodní zástupce | 30. Marie Kubínová, textilní technolog | 31. Lucie Kašparová, operátorka call centra | 32. Miloslava Čábelková, účetní, zastupitelka obce Krakovany, kronikářka obce | 33. Miroslava Musilová, ekonom | 34. David Hlavinka, autorizovaný stavební technik v oboru pozemní stavby

13/ Suverenita - Strana zdravého rozumu
1.  Petr Hannig, předseda strany, hudební skladatel a vydavatel | 2.  Jiří Somberg, chirurg, vedoucí lékař nestátního lékařského zařízení | 3.  Jiří Janů, ředitel střední školy | 4.  Martin Bartoš, podnikatel | 5.  Jakub Vaněk, stavební inženýr | 6.  Václav Pomma, středoškolský učitel | 7.  Roman Málek, strážník městské policie | 8.  Eliška Francová, živnostník | 9.  Václav Mlejnský, velitel jednotky hasičů | 10. Pavel Borkovec, manažer | 11. Jana Vysoká, ekonom | 12. Václav Pivoňka, kovář | 13. Monika Kučerová, administrativní pracovnice | 14. Hana Pužmanová, živnostník | 15. Ivana Tománková, pracovnice ve zdravotnictví | 16. Andrea Čápová, spolumajitelka firmy | 17. Jindřich Fritsch, muzikoterapeut, kapelník | 18. Jiří , živnostník | 19. Jana Nováková, optometristka | 20. Ivana Jeřábková, živnostník | 21. Michaela Pařízková, živnostník | 22. Irena Dočkalová, živnostník | 23. Jaroslav Kozák, důchodce | 24. Jan Čížek, obráběč kovů | 25. Lenka Jandová, poštovní doručovatelka | 26. Jana Špačková, živnostník | 27. Iveta Ksandrová, vedoucí prodejny | 28. Martina Hvězdová, živnostník | 29. Miroslava Barešová, živnostník | 30. Jaroslav Burian, projektový manažer | 31. Helena Pištěková, živnostník | 32. Hana Křenková, živnostník | 33. Jaroslava Kaňková, prodavačka | 34. Karel Axamit, živnostník

14/ Aktiv nezávislých občanů
1. Vladimír Stehlík, důchodce | 2. Jiřina Černá, důchodkyně | 3. Dušan Novák, technik | 4. Václav Šíd, důchodce | 5. Michal Sivák, OSVČ

15/ Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
1.  Miloš Adamec, lékař | 2.  František Koníček, ekonom, t.č. ministr práce a sociálních věcí | 3.  Stanislava Tůmová, podnikatelka - obor stavebnictví | 4.  Anna Čurdová, učitelka | 5.  Alexandra Rudyšarová, právník, t.č. náměstek ministra | 6.  Martin Švagr, lékař | 7.  Vladimír Války, diplomat | 8.  František Zeman, invalidní důchodce | 9.  Martin Ludvík, soukromý podnikatel | 10. Jiří Seidl, důchodce | 11. Ladislav Košťák, bankovní úředník-ředitel pobočky | 12. Jana Čížkovská, manager bezpečnostních služeb | 13. Veronika Málková, obchodní manager | 14. Radomír Melíšek, podnikatel | 15. Tomáš Kalousek, projektový manager | 16. Ladislav Jaroš, ekonom | 17. Ilona Motyčková, spojová manipulantka | 18. Miroslav Králík, starosta obce Pohoří | 19. Jan Chvála, manager servisu | 20. Roman Dušek, řidič | 21. Ivan Doležal, invalidní důchodce | 22. Vladimír Stojanovič, obchodní manager v oblasti financování | 23. Jaromír Lichý, jednatel společnosti | 24. Petr Vaněk, gastronomie - kuchař | 25. Milan Fiala, spolumajitel realitní společnosti | 26. Petr Cais, soukromý podnikatel | 27. Miroslav Karel, ekonom | 28. Dušan Andrle, ředitel společnosti | 29. Jiří Morstein, soukromý podnikatel | 30. Irena Moudrá, soukromá podnikatelka | 31. Jana Jelínková, finanční pracovnice | 32. Vladimír Endršt, kovomodelář | 33. Jiří Neuwirth, prodavač, opravář | 34. Pavel Jánský, investor

17/ Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
1.  Tomio Okamura, senátor, předseda hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury | 2.  Marek Černoch, pilot dopravních letadel, lektor výuky dopravních pilotů, manažer | 3.  Georgi Bidenko, ředitel ekologické firmy | 4.  Roman Škrabánek, ekonom, prezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur | 5.  Marta Bělková, diplomovaný záchranář | 6.  Marta Vávrová, OSVČ, odborná asistentka UK | 7.  Milan Press, biochemik | 8.  Jiří Kobza, diplomat | 9.  Martina Karlíčková, asistentka obchodu | 10. Petra Miková, manažerka nákupu | 11. Daniela Šmídová, manažerka | 12. Jiří Šťáva, vedoucí projekce | 13. Světlana Glaserová, předsedkyně občanského sdružení Společná obrana | 14. Petr Pikeš, veterinární lékař | 15. Jana Mandlíková, účetní | 16. Jiří Baránek, technicko - obchodní zástupce | 17. Eliška Velechovská, manažerka | 18. Michal Potůček, stomatolog | 19. Eva Javůrková, fotografka | 20. Lenka Centeková, recepční | 21. Martina Šoltysová, právník | 22. Miroslav Svítek, skladník | 23. Jiřina Šťastná, ekonomka | 24. Radek Rozvoral, zastupitel obce Všechlapy | 25. Luděk Stedile, řidič | 26. Alena Černochová, ekonomka | 27. Miloslav Moravec, směnový mistr | 28. Pavel Mandlík, manažer | 29. Miroslav Hulicius, technický pracovník České televize | 30. Alena Pařízková, programátorka podnikových systémů | 31. Ivan Závorka, obchodní manažer | 32. Jiří Řezáč, technik | 33. Robert Chmel, řidič | 34. Josef Novák,  živnostník

18/ Dělnická strana sociální spravedlnosti
1.  Svatopluk Černý, živnostník | 2.  Milan Soukup, technický pracovník | 3.  Rudolf Šmucr, důchodce - bývalý  poslanec PSP ČR | 4.  Alena Poláčková, numeroložka | 5.  Robert Kunc, lékař | 6.  Aleš Jánský , razič | 7.  Jaroslav Dupák, karosář | 8.  Jiří Korndörfer, dělník | 9.  Renáta Geyerová, výpočetní technička | 10. Josef Kapek, technolog | 11. Robert Dostál, živnostník | 12. Helena Vostrá, dělnice | 13. Tomáš Franěk, živnostník | 14. Luboš Hořejš, topenář | 15. Martin Malý, živnostník | 16. Jan Landa, elektrotechnik | 17. Vladimír Kern, invalidní důchodce | 18. Monika Štanglová, poštovní doručovatelka | 19. Robert Dvořák, řidič | 20. Jan Poláček, živnostník | 21. Roman Dostál, student | 22. Jaroslav Kop, vedoucí pracovník | 23. Simona Pejsarová, prodavačka | 24. Jiří Kubík, podnikatel | 25. Radim Mlejnek, programátor | 26. Tomáš Kotlář, zámečník - svářeč | 27. Martin Niesner, seřizovač strojů | 28. Miloslav Kočička, řidič | 29. Jaroslav Hloušek, důchodce | 30. Petr Krček, čalouník | 31. Petr Kastely, výhybkář | 32. Ivan Svatý, podnikatel | 33. Božena Heřmanová, dělnice | 34. Petr Stárka, dělník

20/ ANO 2011
1.  Jaroslava Jermanová, manažerka | 2.  Kristýna Zelienková, OSVČ | 3.  Stanislav Berkovec, novinář | 4.  Pavel Čihák, finanční ředitel | 5.  Ivana Dobešová, ředitelka střední školy | 6.  František Petrtýl, viceprezident FK Mladá Boleslav | 7.  Libuše Švábová, podnikatelka | 8.  Milan Pour, analytik | 9.  Regina Davídková, ekonomka | 10. Jiří Landa, lékař | 11. Dana Chmelová, podnikatelka | 12. Martin Rubeš, vedoucí organizace a informačních technologií | 13. Miloš Babiš, podnikatel | 14. Martin Petr, manažer řízení jakosti | 15. Ivan Heidler, lékař | 16. František Martínek, podnikatel | 17. Canka Zemanová Poledníčková, podnikatelka | 18. Bohumil Stibal, ředitel | 19. Radek Moulis, tajemník MÚ Velvary | 20. Věra Kresslová, ředitelka mateřské školky | 21. Zdeněk Helich, podnikatel | 22. Přemysl Mališ, stavbyvedoucí | 23. Jiří Haspeklo, manažer | 24. Martin Vácha, lékař | 25. Josef Bonaventura, ředitel | 26. Martin Haushalter, podnikatel | 27. Jakub Starý, specialista kontrolor | 28. Jiří Konáš, lékař | 29. Jozef Králik, ředitel | 30. Jiří Flek, OSVČ | 31. Viktor Dlouhý, pojišťovací zprostředkovatel | 32. Jiří Klán, podnikatel | 33. Jaroslav Sýkora, důchodce

21/ Komunistická strana Čech a Moravy
1.  Stanislav Grospič, právník | 2.  Miloslava Vostrá, ekonomka | 3.  Jan Klán, sociolog | 4.  Josef Vondrášek, starosta obce Rožmitál pod Třemšínem | 5.  Ivan Cinka, zástupce šéfredaktora Haló novin | 6.  Zdeněk Milata, vychovatel vězeňské služby | 7.  Stanislav Hejduk, technolog | 8.  Pavel Posolda, podnikatel | 9.  Luboš Kudrna, veterinární lékař | 10. Šárka Kubelková, vychovatelka | 11. Dušan Demko, horník | 12. Pavel Hubený, člen Rady Středočeského kraje | 13. Josef Hála, starosta obce Jince | 14. Zdeněk Štefek, člen Rady Středočeského kraje | 15. Lenka Jíchová, ošetřovatelka | 16. Tereza Čechová Humpolcová, učitelka | 17. Bohumil Franta, vedoucí stavebnin | 18. Ondřej Kazík, student | 19. Jaroslav Svoboda, zdravotní bratr | 20. Jana Šedivá Krulišová, sportovní masérka | 21. Ondřej Hofmann, tajemník Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy Rakovník | 22. Dana Kopecká, učitelka | 23. Kateřina Pavlíková, dělnice | 24. Rudolf Fidler, městský strážník | 25. Milan Havlíček, vydavatel a nakladatel | 26. Václav Hlinka, učitel | 27. Martin Krajdl, provozní technik | 28. David Kváč, analytik | 29. Petr Kvíz, finančník | 30. Zuzana Nekovářová, předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje | 31. Rudolf Peltan, předseda Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy Beroun | 32. Michaela Růžková, laborantka | 33. František Švarc, předseda Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy Kolín | 34. Richard Fakenberg, programátor

22/ LEV 21 - Národní socialisté
1.  Michaela Holinková Popková, šéfredaktorka | 2.  Miroslav Němec, vysokoškolský učitel | 3.  Ondřej Kosina, historik, politolog, středoškolský učitel | 4.  Miroslav Josef Bezecný, odborník na dopravu, publicista | 5.  Miloslava Lichterová, ekonomka | 6.  Zdeněk Zachař, obchodní manažer | 7.  Eva Kozlowská, obchodní manažerka | 8.  Petr Kraus, důchodce | 9.  Lucie Kunstová, fyzioterapeutka | 10. Filip Mareš, drážní četař | 11. Jana Laušmanová, obchodní manažerka | 12. David Rössner, automechanik | 13. Ondřej Holinka, realitní makléř | 14. Michal Tomek, OSVČ | 15. Olga Tovarová, zahradnice | 16. Petr Cajkář, obchodní konzultant | 17. Robert Kudlík, živnostník ve stavebnictví | 18. Tomáš Hink, technik | 19. Eva Vítková, administrativní pracovnice | 20. Jan Parastiuk, řidič | 21. Lukáš Bouma, dělník ve Škoda auto a.s. | 22. Katarína Pfeiferová, zdravotní sestra | 23. Zdeněk Černohorský, student VŠ | 24. Milada Lhotáková, pokladní | 25. Zdeněk Čermák, důchodce | 26. Lukáš Walter, umělecký truhlář | 27. Luboš Pokorný, ředitel reklamní agentury | 28. Andrea Novotná, studentka | 29. Zdeněk Havránek, OSVČ | 30. Tomáš Vaverka, fotbalový trenér | 31. Jakub Zimmer, číšník | 32. Lada Marešová, podnikatelka | 33. Libor Pařízek, mechanik | 34. Martina Pochopová, OSVČ

23/ Strana zelených
1.  Václav Láska, advokát | 2.  Jana Horáková, sociální pracovník, pedagog | 3.  Tomáš Novák, provozovatel internetového obchodu | 4.  Jana Zůnová, učitelka | 5.  Jiří Čejka, místostarosta obce Semčice | 6.  Lukáš Tůma, ředitel ekocentra | 7.  Martin Robeš, specialista ve veřejné správě | 8.  Irena Jančaříková, geoložka | 9.  David Hynek, zámečník | 10. Eva Češpivová, tlumočnice a lektorka cizích jazyků | 11. Vladimír Vedral, projektový manažer | 12. David Hradiský, marketing ve zdravotnictví | 13. Martin Mach , starosta Mšena, ekonom | 14. Klára Jirásková, lektorka cizích jazyků | 15. Milan Sailer, ekonom | 16. Jaroslav Staněk, vysokoškolský učitel | 17. Zuzana Blažková, studentka doktorského programu | 18. Peter Sýkora, ekologický zemědělec | 19. Petr Tomáš, zdravotnický záchranář | 20. Jana Krumpholcová, manažerka lesní školky | 21. Tomáš Holeček, ředitel  společnosti | 22. Michal Karásek, produktový manažer-alternativní zdroje | 23. Iva Kofroňová, vedoucí daňové kanceláře | 24. Jan Dytrych, projektový manažer | 25. Jan Jirka, finanční manažer o.s. | 26. Anna Spěváčková, učitelka | 27. Jiří Filip, muzejník | 28. Marek Fajfr, učitel | 29. Jitka Vlčková, umělecká historička | 30. Zdeněk Jobánek, IT projektový manažer | 31. Zdeněk Černovský, projektový manažer | 32. Ivana Hrušová, právník | 33. Václav Kadeřávek, konzultant a manažer zakázek | 34. Petr Brabec, konzultant

24/ Koruna Česká
1.  Jaroslav Konečný, živnostník | 2.  Svatopluk Novotný, podnikatel v oboru stavebnictví | 3.  Jaromír Drvota, úředník samosprávy | 4.  Jiří Loučka, obchodník | 5.  Eva Krátká, právník | 6.  Miroslav Vaněk, živnostník | 7.  Jaroslav Kolbek, veřejná správa | 8.  Petra Zapadlová, stomatolog | 9.  Petr Nohel, univerzitní pracovník | 10. Michal Bašus, živnostník | 11. Luděk Dvorský, státní zaměstnanec | 12. Vít Drnovec, číšník | 13. Slavomír Mácha, středoškolský učitel | 14. Lukáš Pavlík, státní zaměstnanec | 15. Jan Kabíček, projektant | 16. Pavel Procházka, invalidní důchodce | 17. Jindřich Lipecký, penzista | 18. Světlana Rathuská, úřednice | 19. Jiří Šubrt, elektrikář | 20. Milada Nováková Klokočníková, živnostník | 21. Monika Šímovám, bez zaměstnání | 22. Petr Žatečka, živnostník | 23. Petr Smolík, projektant pozemních staveb | 24. Stanislav Rakouš, soukromý zemědělec | 25. Patrik Forman, řidič | 26. Jakub Forman, vedoucí prodejny | 27. Libor Staněk, instalatér | 28. Martin Pelant, montážní dělník | 29. Miroslav Lír, knihkupec

St 23. říjen 2013, 10:51:33 CEST
zloncice
Kdo jsme a kde nás najdete.
On-line odjezdová tabla autobusů PID a vlaků.
Odkazy a jiné informace + řešení sudoku.
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách
Opište prosím kontrolní kód "3131"
Váš názor nás zajímá!
Neváhejte nám napsat a sdělit svůj názor na Zlončickou drbnu. Uvítáme Vaše podklady, náměty a tipy na příspěvky, které by mohly zajímat ostatní Zlončičáky.
PetrB.png
Volby_OU.png
Zlončice 40
278 01 Kralupy nad Vltavou
tel. / fax: +420 315 787 124

Úřední hodiny:
starosta / hospodářka
pon. 18.00-19.30 / 16.30-18.00 h.
stř. 17.00-19.30 / 16.30-18.00 h.

Jsme také na facebooku ...

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one